Nauka "Na językach"

 

Innowacja Nauka "Na językach" jest oparta na założeniu wykorzystywania języka obcego jako środka komunikacji i jednocześnie narzędzia zdobywania wiedzy.

 

Zaplanowane zajęcia integrują:

 • utrwalenie umiejętności z zakresu podstawy programowej i pogłębienie treści z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz historii,
 • przyswojenie przez uczniów podstawowego przedmiotowego słownictwa obcojęzycznego i ćwiczenie umiejętności jego wykorzystywania.

 

Adresaci innowacji

Adresatami innowacji są uczniowie rozpoczynający naukę w gimnazjum w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016. Początek tego etapu edukacyjnego to doskonały moment na zintensyfikowanie edukacji językowej ? wykorzystywanie i poszerzanie umiejętności zdobytych w szkole podstawowej z pierwszego języka obcego (angielskiego) oraz wprowadzenie obowiązkowej nauki drugiego języka (niemieckiego).

 

Cel innowacji i środki jego osiągania

Jako nadrzędny cel innowacji jej autorki obrały wieloaspektowy zintegrowany rozwój wybranych kompetencji kluczowych:

 • matematycznych i podstawowych naukowo-technicznych,
 • porozumiewania się w językach obcych,
 • umiejętności uczenia się,
 • inicjatywności,
 • społecznych.

 

Ww. kompetencje rozumiane są jako kompilacja wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Język obcy wykorzystany jest z jednej strony jako środek do osiągnięcia założonego celu, narzędzie do pogłębiania wiedzy, który jednocześnie z drugiej strony uczniowie systematycznie doskonalą poprzez naturalną interakcję. Wybrane kompetencje uczniowie nabywają i trenują w kolejnych latach udziału w innowacji poprzez ćwiczenie:

 • nowego słownictwa przedmiotowego podczas zdobywania wiedzy i umiejętności ? zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami,
 • czytania i słuchania ze zrozumieniem,
 • korzystania z dodatkowych materiałów (w tym obcojęzycznych), aby napisać, zaprezentować lub zrozumieć różne typy przekazów ? pisanych i mówionych,
 • myślenia logicznego i analitycznego, abstrahowania i generalizowania,
 • myślenia przestrzennego,
 • zdolności krytycznej oceny (umiejętności oddzielenia udowodnionych stwierdzeń od przypuszczeń, informacji istotnych od nieistotnych),
 • wyrażania się w sposób precyzyjny i zwięzły,
 • rozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie,
 • rozumienia związku technologii z innymi dziedzinami ? np. postępem naukowym, medycyną, ochroną środowiska, itd.,
 • stosowania metody naukowej do planowania doświadczeń,  opisywania ich przebiegu i wnioskowania na podstawie wyników eksperymentów,
 • wykorzystania multimediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju własnej kreatywności, zdobywaniu i przetwarzaniu potrzebnych informacji, prezentowaniu wyników swojej pracy, komunikowaniu się,
 • organizowania procesu uczenia się, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym,
 • planowania własnej ścieżki kariery,
 • rozumienia wzorców zachowań ogólnie akceptowanych w różnych społeczeństwach,
 • budowania zaufania, rozwiązywania konfliktów i wypracowywania kompromisów,
 • rozumienia tożsamości kulturowej własnego kraju w interakcji z innymi kulturami,
 • dostrzegania i zrozumienia różnych punktów widzenia.

 

Założenia dydaktyczne

Innowację zaplanowano na cały cykl kształcenia, tj. na trzy kolejne lata szkolne (od 2015/2016 do 2017/2018) dla ww. grupy uczniów. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje językowe, jak i wymagane do nauczania danego przedmiotu.

Podstawa programowa będzie realizowana w języku polskim (na lekcjach przedmiotowych), przy dodatkowo prowadzonych innowacyjnych:

 • lekcjach utrwalających i pogłębiających treści przedmiotowe z matematyki (a)*, przedmiotów przyrodniczych (a)* i historii (n)**,
 • warsztatach komunikacji społecznej (a)*,

w łącznym tygodniowym wymiarze dodatkowych 3 godzin, podczas których językiem ?roboczym? będzie język obcy:

* (a) język angielski, od pierwszej klasy

** (n) język niemiecki, od drugiej klasy

Nauczanie przedmiotowe w języku obcym opiera się na zasadach dydaktyki przedmiotu, a opanowanie treści przedmiotowych jest równie istotne, jak zdobycie kompetencji językowych. Na tych zajęciach punkt ciężkości jest przesunięty z nauki języka obcego na jego praktyczne zastosowanie w doskonaleniu kluczowych kompetencji. W związku z tym, rozplanowanie treści nauczania przez nauczycieli będzie odzwierciedlało ogólnie przyjęte wytyczne dla modelu nauczania dwujęzycznego.

 

Podsumowanie

Długoterminowym celem Unii Europejskiej jest wielojęzyczność, czyli sytuacja, w której każdy Europejczyk skutecznie posługuje się przynajmniej dwoma językami obcymi, oprócz swego języka ojczystego. Patrząc z tej perspektywy, zaproponowana innowacja może być rozpatrywana w szerszym ? europejskim ? kontekście. Ponadto, warto podkreślić, że  finalnie będzie ona miała wpływ na wszechstronny rozwój ucznia. Niewątpliwą wartością dodaną zaproponowanego modelu będzie jego wymiar przedmiotowy oraz rozwijanie umiejętności uczenia się. Nie mniej ważny jest pozostający w tle wymiar kulturowy ? otwarcie na społeczność międzynarodową, umiejętność i potrzeba korzystania z dorobku innych narodowości. Autorki wyrażają przekonanie, że kształtowanie takiej postawy u młodzieży przyniesie wielowymiarowe efekty na kolejnych szczeblach edukacji oraz w życiu dorosłym. 

 

Program innowacji został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

 

Autorki innowacji: Agnieszka Byczyńska, Elżbieta Drótkowska-Klessa, Joanna Majchrzak, Milena Werner

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - Nauka "Na językach". All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http